FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Projektowanie.

Projekty instalacji wykonujemy na programie Cadvent i Cadvent Plus firmy Lindab. Program Cadvent jest jednym z najlepszych narz─?dzi na rynku, wspomagaj─?cym projektowanie.

Program umo??liwia wykonanie oblicze?? hydraulicznych i g??o??no??ci instalacji wentylacyjnych. Mo??liwy jest dobór elementów nawiewnych i wywiewnych dowolnych firm w oparciu o charakterystyki podane przez producenta, generowanie list elementów instalacji.

Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczych i wody zimnej, ciep??ej, cyrkulacji wykonujemy w programach Instal-therm HCR  i Instal-san  firmy Instalsoft.

W programie Cadvent i Instalsoft HCR zaprojektowali??my obiekty sportowe:

 • Tor Kolarski w Pruszkowie
 • Tor ??u??lowy w Toruniu
 • Hala sportowa Arena w ?üodzi

Projekty wykonawcze tych i innych obiektów znacznie u??atwi??y koordynacj─? mi─?dzybran??ow─? i prace instalacyjne na budowie.

 

Value engineering.

Poszukuj─?c oszcz─?dno??ci w okre??lonym projekcie bazujemy na naszym du??ym do??wiadczeniu i znajomo??ci bran??y instalacyjnej. Za pomoc─? programu Cadvent jeste??my w stanie  zoptymalizowa─? weryfikowa─? w projekcie wentylacji:

 • przekroje kana??ów wentylacyjnych, utrzymuj─?c straty ci??nienia w instalacji na ??─?danym poziomie,
 • sprawdzi─? czy przyj─?te spr─???e dla wentylatorów s─? poprawne,
 • sprawdzi─? ha??as w instalacji wentylacji mechanicznej

 

Pomiary wentylacji:

Pomiarów i regulacj─? instalacji wentylacji mechanicznej pod k─?tem wymaganych wydajno??ci powietrza i pomiary ha??asu instalacji wentylacyjnej dokonujemy za pomoc─?:

 • Balometr Airflow Instruments PROHOOD - pomiary wydajno??ci anemostatów i nawiewników wirowych
 • anemometry firmy Sinometer AM-4822 - pomiar wydajno??ci kratek, nawiewników
 • mikromanometr WOHLER DC200+rurka Pradntla - pomiar wydajno??ci, spr─???y, wycieków z instalacji
 • Sonometr firmy center 320 Series, filtry dB(A) i dB(C) - pomiar ha??asu
 • pomiar c─?gami pr─?dów na wentylatorach

Pomiary i równowa??enie hydrauliczne instalacji:

Pomiarów i równowa??enia hydraulicznego instalacji grzewczych i wody lodowej   dokonujemy za pomoc─? urz─?dze??:

 • TA Scope firmy IMI Hydronic Engineering
´╗┐
 
 
 
 
 
 
 
Tester Google PageRank™