FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Firna HVAC engineering jest biurem z zespo??em projektantów instalacji sanitarnych posiadaj─?cych du??e do??wiadczeniem zawodowe, zdobyte przy realizacji szerokiego zakresu projektów. W naszej ofercie znajd─? Pa??stwo mo??liwo??─? opracowania projektów budowlanych, przetargowych i wykonawczych, pomoc i analiz─? w ocenie ofert sk??adanych przez wykonawców, porównania techniczne proponowanych rozwi─?za?? i urz─?dze?? w trakcie procesu przetargowego.

Zajmujemy si─? ponadto sporz─?dzaniem weryfikacji dokumentacji projektowej pod k─?tem zgodno??ci z przepisami, poprawno??ci─? rozwi─?za?? technicznych. W ramach okre??lonego bud??etu Klienta wykonujemy value engineering.

W ci─?gu tego okresu pracowali??my nad wieloma du??ymi projektami, mi─?dzy inymi: hala sportowa Atlas Arena w ?üodzi, kryty tor kolarski w Pruszkowie, stadion ??u??lowy w Toruniu (wi─?cej w zak??adce Realizacje). Dla zak??adów przemys??owych: Magneti Marelli, Avio Aero, PCC Rokita opracowali??my projekty wykonawcze wentylacji mechanicznej, odpylania, usuwania mgie?? olejowych, wentylacji automatów spawalniczych, instalacji rurowych.

Zdobyte wieloletnie do??wiadczenie zawodowe przy projektowaniu zró??nicowanych obiektów budowlanych pozwala nam podj─?─? si─? opracowa?? wielobran??owych z wzajemn─? koordynacj─? instalacji, prowadzeniem spraw formalnych, uzyskaniem pozwolenia na budow─? dla inwestycji.

´╗┐
 
 
 
 
 
 
 
Tester Google PageRank™